Close Aizvērt
Iebraukšana
Izbraukšana
Pieaugušie
Bērni

Privātuma politika

1. PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA
Personas datu apstrādes pārzinis ir “HOTEL BERGS”/"RŪMENES MUIŽA" (turpmāk - SIA “HOTEL BERGS”), vienotās reģistrācijas Nr. 40003620536, Juridiskā adrese: Rīga, Marijas iela 8B, LV-1050, Latvija.

2. DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu - SIA “HOTEL BERGS” klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
• fiziskajām personām – klientiem, viesiem un citiem pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA “HOTEL BERGS” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
• SIA “HOTEL BERGS” biroja un viesnīcu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
• SIA “HOTEL BERGS” uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

SIA “HOTEL BERGS” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA “HOTEL BERGS” interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI
SIA “HOTEL BERGS” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
• Pakalpojumu sniegšanai: klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai; pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; klientu apkalpošanai; iebildumu / pretenziju izskatīšanai un apstrādei; klientu noturēšanai; lojalitātes celšanai; apmierinātības mērījumiem; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
• Biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; efektivitātes mērīšanai; datu kvalitātes nodrošināšanai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; atskaišu sagatavošanai; klientu aptauju veikšanai; riska vadības aktivitāšu ietvaros.
• Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
• SIA “HOTEL BERGS” īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt SIA “HOTEL BERGS” un trešo personu īpašumu, kas novietots Viesnīcu (biroja) telpās un teritorijā, gādāt par personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt Viesnīcu apkalpošanas gaitu un kvalitāti. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 29 dienām. Pēc šī termiņa beigām SIA “HOTEL BERGS” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
• Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “HOTEL BERGS”.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS
SIA “HOTEL BERGS” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
• līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
• normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA “HOTEL BERGS” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
• saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
• likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no SIA “HOTEL BERGS” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “HOTEL BERGS” leģitīmās (likumīgās) intereses.

SIA “HOTEL BERGS” likumīgās (leģitīmās) intereses ir: veikt komercdarbību; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, e-pastā, mājaslapā u.c.; analizēt SIA “HOTEL BERGS” mājaslapu, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus; veikt darbības Klientu noturēšanai; segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi; novērst krāpniecību; nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus; pakalpojumu sniegšanas efektivitāte; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; administrēt neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.

5. PERSONAS DATU APSTRĀDE
SIA “HOTEL BERGS” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “HOTEL BERGS” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
SIA “HOTEL BERGS” attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA “HOTEL BERGS” darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “HOTEL BERGS” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA “HOTEL BERGS” sadarbības partneri apstrādā SIA “HOTEL BERGS” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie SIA “HOTEL BERGS” sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA “HOTEL BERGS” datu apstrādes apstrādātājiem un SIA “HOTEL BERGS” ir tiesības nodot SIA “HOTEL BERGS” sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
SIA “HOTEL BERGS” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “HOTEL BERGS” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA “HOTEL BERGS” uzdevumā.

6. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
SIA “HOTEL BERGS” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “HOTEL BERGS” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
• Pēc iespējas datu pseidonimizēšanu;
• Ugunsmūri;
• Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
• Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

7. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS
SIA “HOTEL BERGS” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
• saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī SIA “HOTEL BERGS” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA “HOTEL BERGS” likumīgās intereses.

8. TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM
SIA “HOTEL BERGS” personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

9. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS
SIA “HOTEL BERGS” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “HOTEL BERGS” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
• kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

10. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS
Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.
Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “HOTEL BERGS” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “HOTEL BERGS” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “HOTEL BERGS” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “HOTEL BERGS” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
• rakstveida formā klātienē SIA “HOTEL BERGS” Viesnīcās uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “HOTEL BERGS” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
• elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “HOTEL BERGS” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
SIA “HOTEL BERGS” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
SIA “HOTEL BERGS” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

11. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT
Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot SIA “HOTEL BERGS” interneta lapās vai klātienē SIA “HOTEL BERGS” viesnīcā.
Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
Ja, piesakoties darbā, vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikumus ar dzīves aprakstu tiktu uzglabāts, lūdzu iesniedzot pieteikumu, atzīmējiet, ka “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts tiek saglabāts SIA “HOTEL BERGS” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm SIA “HOTEL BERGS”

12. SAZIŅA AR KLIENTU
SIA “HOTEL BERGS” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi)
Saziņu par līgumsaistību izpildi SIA “HOTEL BERGS” veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, darbu izpildes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

13. KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI
Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA “HOTEL BERGS” un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA “HOTEL BERGS” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SIA “HOTEL BERGS” var veikt arī izmantojot, automātiskas zvanīšanas iekārtas.
Klients piekrišanu SIA “HOTEL BERGS” un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot SIA “HOTEL BERGS” un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas) vai sniedzot atsevišķa dokumenta veidā.
Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
• nosūtot e-pastu uz adresi marketings@hotelbergs.lvvai rumene@hotelbergs.lv
• klātienē SIA “HOTEL BERGS” – Viesnīcā Hotel Bergs Suites, Elizabetes ielā 83/85, Rīgā, LV-1050 vai Rūmenes muižā, Kandavas nov., Rūmene, LV-3120;
• izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
SIA “HOTEL BERGS” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

14.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
1.Terminu diapazons un derīgums
1.1. Noteikumi ir spēkā starp personu (turpmāk Klients) un mājaslapu www.rumene.lv (turpmāk Rūmenes muiža tiešsaistes rezervācija) un www.hotelbergs.lv (turpmāk - Hotel Bergs Suites tiešsaistes rezervācija) īpašnieku SIA Hotel Bergs tiesiskajām attiecībām, iegādājoties preces un pakalpojumus, izmantojot Rūmenes muižas un Hotel Bergs Suites tiešsaistes rezervācijas.
1.2. Iegādājoties pakalpojumus un produktus, izmantojot Rūmenes muižas un Hotel Bergs tiešsaistes rezervācijas, papildus spēkā esošajiem noteikumiem un nosacījumiem ir spēkā Latvijas Republikas tiesību akti, kas regulē juridiskās tiesības.
1.3. Tiešsaistes rezervācijas laikā veiktie darījumi ir jāveic rīcībspējīgai personai, kas ir vismaz 18 gadus veca. Ja persona veic darījumu neatbilstoši noteikumiem, par darījumu ir atbildīga persona, kuras bankas konts vai debetkarte/kredītkarte tiek izmantota.
1.4. Rūmenes muiža un viesnīca Hotel Bergs Suites netirgo alkoholu viesiem, kas jaunāki par 18 gadiem. Viesnīca patur tiesības pieprasīt uzrādīt vecumu apliecinošu dokumentu un atteikties no nepilngadīgā pasūtījuma. Priekšapmaksa par nepilngadīgo papildu pasūtījumiem, ieskaitot alkoholu, tiek atgriezta dzēriena apmērā personai, kuras bankas konts vai kredītkarte tika izmantota tikai maksājuma veikšanai.

15. CENA
Visas cenas norādītas eiro un ietver Latvijas Republikas regulētos nodokļus.
Uzmanīgi ievērojiet izvēlēto cenu informāciju. Dažām cenām priekšapmaksa ir obligāta. Ja atceļat priekšapmaksas nosacījuma cenu, viesnīcai ir tiesības neatgriezt priekšapmaksas summu.
Ja neesat samaksājis par viesnīcas rezervāciju avansā, tad ierašanās brīdī maksa tiks iekasēta vietējā valūtā. Viesnīca var norēķināties skaidrā naudā un ar sekojošām kartēm – VISA, MasterCard, EuroCard un ar Latvijas banku kartēm.

16. MAKSĀJUMI PAR IZMITINĀŠANU AR PRIEKŠAPMAKSU
Klienta izvēlētā prece no Rūmenes muižas un Hotel Bergs Suites tiešsaistes rezervācijām ir jāapmaksā pilnā apmērā. Veicot maksājumu, klients apliecinā, ka ir pilnībā izlasījis un akceptējis pakalpojumu sniedzēja tiešsaistes rezervācijas sistēmā sniegtos noteikumus un nosacījumus.
Tiešsaistes rezervācijā norādīto summu var veikt, izmantojot internetbankas, kā arī Visa un MasterCard debeta un kredīta maksājumus.
Tūlīt pēc maksājuma veikšanas ar bankas darījumu vai kartes darījumu klientam jānospiež poga “atpakaļ pie pārdevēja”, lai apstiprinātu darījumu.

17. REZERVĒŠANA UN APSTIPRINĀJUMS
Veicot rezervāciju, jums ir jānorāda savs vārds, dzimšanas datums, tālruņa numurs, adrese, ierašanās un izbraukšanas datums un/vai reklāmas kods. Rezervācijas ar akcijas kodiem – lai iegūtu akcijas kodu, par to jāvienojas personīgi. Visa informācija (akcijas koda nosaukums, apstiprināšana, nosacījumi utt.) tiks saskaņota personīgi starp Jums un Rūmenes muižu vai Hotel Bergs Suites. Jūsu rezervācija tiek apstiprināta tikai pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas. 

18. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA UN IZMAIŅA UN ATMAKSAS
Dažādas atcelšanas politikas un naudas atmaksas nosacījumi atšķiras atkarībā no izmitināšanas un/vai izmitināšanas komplekta likmēm, tādēļ, lūdzu, vienmēr rūpīgi izlasiet informāciju par cenām. Noteikumi par atcelšanu, grozīšanu un naudas atgriešanu ir ierakstīti viesnīcas tiešsaistes rezervācijas naktsmītnes un/vai izmitināšanas komplekta cenas aprakstā. Ja atceļat priekšapmaksas nosacījuma cenu, viesnīcai ir tiesības neatmaksāt priekšapmaksas summu.
Izmitināšanas un/vai izmitināšanas pakete ir derīga no izmitināšanas un/vai izmitināšanas kompleksa sākuma un beigu datuma. Izmitināšanas un/vai izmitināšanas komplekts nav derīgs pēc derīguma termiņa beigām, un tas netiks atgriezts vai mainīts.
Lai mainītu savu rezervāciju, lūdzu, veiciet jaunu rezervāciju un atceliet iepriekšējo pa e-pastu, tiešsaistes rezervācijā vai pa tālruni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka cena, kā arī jaunajam rezervējumam pieejamais numura veids var būt mainījies.
Ja atceļat priekšapmaksas nosacījuma cenu, viesnīcai ir tiesības neatmaksāt priekšapmaksas summu.
Neierašanās vai vēlās atcelšanas gadījumā viesnīca patur tiesības iekasēt 100% no pirmās nakts maksas kā neierašanās maksu. Ja viesnīcā ir speciāli noteiktas izmaksas par rezervāciju, jums tās ir jākompensē.
Jūsu apstiprinājuma e-pastā būs norādīts precīzs atcelšanas termiņš, kas ir termiņš, līdz kuram jums ir jāatceļ, lai izvairītos no atcelšanas maksas. Lūdzu, rūpīgi pārbaudiet viesnīcas noteikumus.